رئيس شوراي اسلامي شهر محمداباد:

توسعه گردشگري به عنوان اولويت فعاليت هاي شهرداري محمدآباد

شوراي اسلامي شهر محمداباد برنامه اولويت فعاليت هاي شهرداري در سال 95 رابه شهردار محمدآباد ابلاغ کرد

رئيس شوراي اسلامي شهر محمدآباد خبرداد:

گازرسانی به برخی ارگان های شهر محمدآباد

گازرساني به آتش نشاني، اورژانس، بيت العباس و مجمتع پذيرايي قبل از شروع زمستان صورت مي پذيرد.

رئيس جديد شوراي اسلامي شهر محمدآباد:

شهرداري محمداباد در دوره جديد در همه زمينه ها حرف ها براي گفتن داشت

حسن صفاری گفت: شهرداري محمداباد در دوره جديد در همه زمينه ها حرفها براي گفتن داشت.

آخرین اخبار