مسی در بازی مقابل ایران به میدان نمی آید!

روشن معتقد است برای جلوگیری از آسیب دیدن سرمربی آرژانتین در بازی مقابل ایران مسی را به میدان نمی فرستد.

آخرین اخبار