مدیر عامل عمران شهر بهارستان:

پیشرفت خوبی در عملیات متروی بهارستان داریم

مدیر عامل عمران شهر بهارستان گفت: پیشرفت خوبی در 14 کیلومتر عملیات متروی اصفهان به بهارستان داریم.

آخرین اخبار