انتصاب مسئول روابط عمومی بن رود درهفته ی ورزش

رییس اداره ی ورزش و جوانان طی حکمی حسنعلی قطبی خبرنگار فعال بخش بن رود را به سمت مسئول روابط عمومی این اداره منصوب کرد.

آخرین اخبار