آمریکا همیشه آمریکاست؛

شیب تند سقوط آمریکا پس از روی کار آمدن مفسد به اصطلاح مصلح

ترامپ به فساد در سیستم سیاسی آمریکا معترض است در حالی که خود دارای اساسی ترین بنیان های فساد است. ریشه فساد در آمریکا خوی استکباری و ستیزه جویی است و تا هنگامی که آمریکا نخواهد از ذات سلطه جویی و مستکبرانه خود دست بردارد هیچ گاه نخواهد توانست به تغییرات اساسی دست یابد.

آخرین اخبار