گذری که هر سی‌ و دو سال یکبار قابل‌ مشاهده است

اصفهانی ها نظاره گر سیاره «عطارد» می شوند

کارشناس رصد مرکز نجوم ادیب با اشاره به کج بودن مدار سیاره عطارد به دور خورشید اظهار کرد: رویداد گذر عطارد از مقابل خورشید سی‌ودو سال دیگر در ایران قابل‌مشاهده است و امروز مردم اصفهان می توانند شاهد این رویداد نجومی باشند.

آخرین اخبار