توصیه فرمانده انتظامي اصفهان به هواداران نامزدهای انتخابات:

هرگونه نا امنی و برهم زدن آرامش و آسایش مردم خط قرمز پلیس است

سردار آقاخانی گفت: فردای انتخابات طرفداران نامزدها نباید به بهانه پیروزی یا شکست نامزد خود چارچوب ها و ارزش های نظام را زیر پا بگذارند.

آخرین اخبار