گزارشی از یک عملکرد:

فعالیت های اداره اوقاف جلگه و جرقویه در مرمت بقاع متبرکه در یک نگاه

اداره اوقاف جلگه و جرقویه فعالیت های خود را در قالب مرمت بقاع متبرکه منتشر کرد.

آخرین اخبار