ره‌توشه‌هایی ناب؛

ماه رمضان در بیانات و سبک زندگی امام خمینی(ره)

اگر همین ماه مبارک رمضان مسلمین خودشان را به‌طور جمعی به ضیافت خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند، تصفیه کرده بودند خودشان را، ممکن نبود زیر بار ظلم بروند.

آخرین اخبار