امام جمعه شهر نصر آباد جرقویه سفلی:

9دی به فتنه گران ثابت کرد خط ما خط امام خامنه ای است

امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه گفت:9دی حرکتی در مسیر هدایتگری های حکیمانه رهبراست وهیچ منافاتی باسیاست های دولت تدبیر وامیدندارد.

آخرین اخبار