ضرورت حذف یارانه ثروتمندان

به دنبال انتشار خبرهاى متناقض درباره حذف یارانه ثروتمندان، سرانجام وزیر اقتصاد اعلام کرد که حذف یارانه برخى افراد پردرآمد آغاز شده است. نحوه پرداخت یارانه نقدى، یکى از چالش هاى جدى از ابتداى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است.

آخرین اخبار