رئیس مرکز تحقیقات و بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان آغازگر برنامه حذف هپاتیت C در سطح کشور بود

رئیس مرکز تحقیقات و بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اصفهان آغازگر برنامه حذف هپاتیت C در سطح کشور بود.

آخرین اخبار