مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

طرح حذف قبوض کاغذی گاز در استان اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: به منظور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و اقتصادی طرح حذف قبوض کاغذی گاز از ابتدای آبان در استان اجرا می شود .

آخرین اخبار