ورزش اصفهان در هفته ای که گذشت

حذف سپاهان از آسیا را به گردن کدام مدیر عامل بیندازیم؟!

حذف سپاهان از آسیا و ترک ناگهانی اردوی سپاهان از طرف رحمان احمدی و پیوستن به اردوی تیم ملی را می توان مهم ترین اخبار ورزش اصفهان در روزهای گذشته عنوان کرد.

آخرین اخبار