رییس سازمان ثبت احوال خبر داد:

حذف احتمالی یارانه افراد فاقد کارت ملی

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: احتمالا یارانه افراد فاقد کارت ملی حذف می شود.

آخرین اخبار