حدیثی از مولا علی علیه السلام در وصف مشورت کردن

دشمن خردمند و دوست نادان!

با دشمن خردمندت مشورت کن ، ولى از رأى دوست نادان خود بیمناک باش .

آخرین اخبار