رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

صادرات محصولات کشاورزی اصفهان به خارج از کشور

بیش از 37 میلیون کیلوگرم ازمحصولات کشاورزی استان ، به خارج از کشور صادر شد .

آخرین اخبار