بی تفاوتی در انتخابات مذموم است!

«حجت عقلی و حجت شرعی» تعیین تکلیف می کند

نباید به دنبال کسی بگردیم که ۱۰۰درصد بی عیب و نقص باشد چرا که اساسا چنین کسی، غیر از معصومین، موجود نیست. تکلیف عقلی و شرعی رای دهنده این است که کسی را برگزیند که در مجموع، نقاط مثبت بیشتری نسبت به بقیه نامزدها و نقاط منفی کمتری نسبت به آنها داشته باشد

آخرین اخبار