حماسه ۹دی سی سال نظام را بیمه کرد/ بصیرت نسخه شفابخش در برابر همه فتنه ها است

کارشناس مسائل سیاسی گفت: حضور میلیوین مردم در حماسه ۹ د ی نشان از پشتیبانی مردم از اصول نظام و رهبر انقلاب بود، بصیرت مردم ادر ۹ دی آب بر آتش فتنهها بود.

آخرین اخبار