فعالیت های یکساله شهرداری ورزنه از دوربین اصفهان شرق

مهندس عطایی شهردار شهر ورزنه در جمع مردم و کشاورزان زحمت کش و شهید پرور در مسجد جامع شهر ورزنه عملکردی از8 ماهه این شهرداری بیان کرد.

آخرین اخبار