امام جمعه نصرآباد:

خبرنگار محور اتحاد بین مردم و مسئولین باشد

علیرضا فرهنگ، امام جمعه نصرآباد: خبرنگار رسالت سنگینی بر دوش دارد و باید محور اتحاد بین مردم و مسئولان و ابلاغ کننده پیام و مشکلات آحاد جامعه به مسئولان باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات