فقرا تنبل نیستند؛ چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه داری

چرا در این کشورهای پیشرفته غربی با وجود ثروت سرشار و نیز نظام تامین اجتماعی توسعه یافته حدود یک صد میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند و بیش از پنچ میلیون نفر بی خانمان وجود دارد؟

آخرین اخبار

تبلیغات