عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

برای رفع شکاف طبقاتی راهکار خاصی اندیشیده نشده است

بخشی از اقشار متوسط جامعه با سوء استفاده از تکانه های اقتصادی، توانستند به مال زیادی دست یابند و بخش دیگری ازقشر متوسط نیز به زیر خط فقر سقوط کرده وحتی تعدادی از آنها به نان شب محتاج شده اند.

آخرین اخبار