رابط سازمان تبلیغات اسلامی حسن آباد در مراسم بعثت رسول:

برای اصلاح جامعه، اصلاح خانواده را در درجه اول قرار دهیم

رابط سازمان تبلیغات اسلامی حسن آباد گفت: خانواده اولین زیر ساختاری است که باید اصلاح شود تا جامعه روند اصلاحی خود را زودتر طی کند.

آخرین اخبار