كتابخانه هاي مساجد استان اصفهان از تخفيف ويژه نمايشگاه كتاب بهره مند مي شوند

مسئول دبيرخانه كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان با بيان اهميت كتابخانه هاي مساجد گفت: كتابخانه هاي مساجد استان اصفهان از تخفيف ويژه نمايشگاه كتاب بهره مند مي شوند.

آخرین اخبار