ديدار با روحانيون شهر حسن آباد در راستای بررسي راهكار جهت تحقق حماسه فرهنگي

تمام ارگانها و نهادها در جهت فرهنگ سازي صحيح در حوزه كاري خود بايد اقدام عملي انجام دهند و نبايد در حد شعار باقی بماند.

آخرین اخبار