رییس سازمان تبلیغات بخش جلگه:

45 روحانی مبلغ در سطح بخش جلگه حضور فعال دارند

رییس سازمان تبلیغات بخش جلگه گفت: برنامه های مساجد حول محور قرآن با حضور 45 روحانی مبلغ در کلیه ی روستاهای بخش جلگه اجرا می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات