استاد حوزه علمیه هرند در دوره عفاف و حجاب(مشکات) در آموزش و پرورش جلگه

یک صحنه ببینید و تا پایان عمر بیچاره شوید

استاد حوزه علمیه امام هادی هرند گفت: شیطان توجیه کننده خوبی برای خانواده ها در داشتن ماهواره در زندگی است.

آخرین اخبار