نمازی که شکوه حضور دانش آموزان کفرانی را به همراه داشت

نماز شکوه حضور، در مدرسه راهنمایی ایثار روستای کفران بخش بن رود با حضور مسئولین بخش برگزار شد.

آخرین اخبار