عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

حمایت از تولید ملی مطالبه اساسی مجلس از دولت دوازدهم است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حمایت از تولید ملی را مطالبه اساسی مجلس از دولت دوازدهم دانست و گفت که مجلس در طول ۴ سال آتی، این مطالبه را پیگیری خواهد کرد.

آخرین اخبار