مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

پزشک باید بعد جسمانی و معنوی یک بیمار را در نظر بگیرد

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: یک پزشک باید هم به بعد جسمانی و هم بعد معنوی یک بیمار توجه کند.

آخرین اخبار

تبلیغات