رییس ورزش های همگانی بخش جرقویه سفلی:

برگزاری جشنواره ورزشی شهرستانی از اهداف هیئت ورزش نیک آباد است

رییس ورزش های همگانی بخش جرقویه سفلی گفت: برگزاری جشنواره ورزشی فرصت مطلوبی در شناساندن پتانسیل جوانان و به کار گیری صحیح از آن در زمینه ورزش است.

آخرین اخبار