مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان :

جيره بندي آب شرب خط قرمز وزارت نيروست

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با توجه به افزايش دما در فصل تابستان گفت : در فصل تابستان جيره بندي آب شرب خط قرمز وزارت نيرو و شرکت مهندسي آب و فاضلاب است

آخرین اخبار