گزارشی از فضا سازی رسانه های 5+1

تلاش رسانه های غربی و عربی برای القای حساسیت کاذب در ایران نسبت به مذاکرات/ از تهدید توسط سنای آمریکا تا اعطای لقب ” استرس و امید” به دولت روحانی

رسانه های غربی و عربی با یک همسرایی هماهنگ به دنبال القای جو استرس و تهدید در قبال ایران برای مذاکرات هستند و در صدد هستند تا حساسیت توافق یا عدم توافق را در ایران به یک جو کاذب برسانند.

آخرین اخبار