رییس بهداشت شماره یک اصفهان خبر داد:

آغاز طرح جونده کشی مبارزه با سالک در شرق اصفهان

رییس بهداشت شماره یک اصفهان از آغاز طرح جونده کشی مبارزه با سالک در شرق اصفهان پس از تاخیر یک ساله خبر داد.

آخرین اخبار