جای خالی تدبیر؛

جولانگاهی برای ضد انقلاب و حامیان شعار جانم فدای ایران

اما آنچه اهمیت دارد اقدام مسوولانی است که از آزادی شبکه های اجتماعی ساخته و پرداخته صهیونست ها حرف می زنند اما این همه تخریب، توطئه، نفوذ و تهاجم در این فضای آلوده را نمی بینند.

آخرین اخبار