گفتگویی کوتاه با جوان موفق رامشه ای

خواستن، فعلي که هر کس مي تواند انجام دهد

جوان موفق رامشه ای با وجود همه ی سختی ها از چاپ 30 مقاله در مجلات خارجی، داخلی و همایش های خود گفت و مشخص کردن هدف را کلیدی ترین رمز موفقیت دانست.

آخرین اخبار