یک نگاه به جوانان دهستان رامشه

افرادی که تن به زحمت و دست به کار می دهند/ تصویر

جوانان رامشه ای با تمام توان و با شرکت در کارگاههای کوچک خود اشتغالی می ایستند تا چرخ زندگی از کار باز نماند.

آخرین اخبار