هیت بیت المهدی جار منطقه براآن جنوبی برگزار میکند

نخستین مراسم سمنو پزان در بیت المهدی جار

مسول اجرایی بیت المهدی گفت: نیّت کرده ایم که در سال آینده جشنواره سمنو پزان را در همین مکان اجرا کنیم، مکانی که منحصر به فرد خاصی نیست.

آخرین اخبار