کنترل منازعات در خاکستر بحران ها؛

دنیای فردا دنیای صلح است یا جنگ؟+ نقشه و نمودار

چشم انداز جهان در سال های آینده به کدام سمت حرکت می کند، آیا جهانی عاری از جنگ خواهیم داشت یا اینکه باید منتظر جنگ های خانمان سوز بود؟

آخرین اخبار