کارشناس و تحلیل گر مسئل سیاسی:

جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، آغازفروپاشی سیستم جهانی سازی مصنوعی امریکایی است/ جدایی نقطه مثبتی برای کشورهای بریکس

معلمی گفت:جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا آغازفروپاشی سیستم جهانی سازی مصنوعی امریکایی، غربی است ولی از طرف دیگر این اتفاق برای کشورهای عضو بریکس و ایران نقطه قوتی می تواند باشد، ولی نگاه ها در رابطه با تبعات دقیق سیاسی و اقتصادی متفاوت است.

آخرین اخبار