معاون امور خبرنگاران اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد

ماجرای ورود خبرنگار اسرائیلی به ایران

معاون امورخبرنگاران اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد با اشاره به تخلف خبرنگار روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، گفت: ما به طور قطع به خبرنگار یک روزنامه صهیونیستی روادید خبرنگاری نمی‌دهیم.

آخرین اخبار