آرایش غلیظ؛ بحران جامعه مدنی و احیای فیلمفارسی

ساخته شدن “آرایش غلیظ” خبر از بحران اقتصادی و اختلاف طبقاتی و همچنین بحران فردی به خصوص در نسبت اخلاقی می دهد. این فیلم پر است از عقده های طبقه ای که اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهد و نهیلیسم حاکم بر فضای فیلم حاکی از به بن بست رسیدن جملگی راه های خروج از این بحران است.

آخرین اخبار