فتوای داعشی برای کشتن نزدیکان

این اعتقاد خرافاتی داعشی ها “الولاء و البراء” به معنی اعلام برائت و سپس قتل هر فردی است که هوادار گروه داعش نباشد و در عین حال دوستی با هر فرد طرفدار یا عضو گروه داعش نکته مقابل آن محسوب می شود.

آخرین اخبار