حجاب به عنوان یک فرهنگ؛

جهادگرانی که پشتیبان می طلبند!

متاسفانه در بعد اول تولیدات رسانه ای کشور نیازمند بازنگری جدی از سوی نهادهای فرهنگی و مذهبی است، چرا که نیازهای نسل جوان و هجمه های انجام شده بیش از تلاشی است که نهادهای مسئول انجام می دهند! گاه می توان گفت تولیدهای مان آبی است در آسیاب دشمن.

آخرین اخبار