دختر صدام:

دستگیری پدرم نتیجه خیانت دوستش بود

دختر صدام دیکتاتور سابق عراق در مطلبی که در فیسبوک منتشر کرد “به دام افتادن پدرش را نتیجه خیانت یکی از دوستان صمیمی صدام دانست”.

آخرین اخبار