بحران آب در ایران جدی تر می شود

سرانه آب به اعضا هر نفر برای ایران طبق پیش بینی ها در سال 1400 به کمتر از 1400 مترمکعب در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به بحران آبی است.

آخرین اخبار