مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

۵ میلیون هکتار از استان اصفهان تحت تأثیر خشکسالی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵ میلیون هکتار از استان اصفهان تحت تأثیر خشکسالی است، گفت: حفظ پوشش گیاهی باید اولویت نخست استان اصفهان باشد.

آخرین اخبار