وقتی نمک جنجال برانگیز می‌شود

جنجال ید و ادعای متولیان سلامت استان اصفهان

این روزها درگیرودار شیوع بیماری شیگلوز در اصفهان، انتشار خبر مسمومیت نمک‌های یددار و منع خرید و مصرف آن از بازارهای سطح شهر نیز به نوبه خود برای شهروندان دغدغه‌آفرین شده است.

آخرین اخبار