امینی:

جمع‌آوری متکدیان و ساماندهی کارگران ساختمانی میادین مورد توجه قرار گیرد

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: ساماندهی کارگران ساختمانی میادین شهر و جمع ‌آوری تکدی گران در دستورکار شهرداری قرار گیرد.

آخرین اخبار